Інструкція із проведення робіт з російської мови в 10 класі

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

1.Тренировочно-Діагностична робота проводиться у формі комплексного язикового аналізу тексту 2.Тривалість роботи - 40- 45 мінут 3.

Робота має 2 варіанти, кожний з яких складається з деформованого тексту й 7 (підвищений рівень - 8) завдань кнему. 4.Робота із завданнями базового рівня виконується у всіх 10-х класах загальноосвітніх шкіл і 11 -х класах вечірніх шкіл 5.Робота із завданнями підвищеного рівня виконується в гімназичних класах і класах гуманітарного профілю 6. Зміст завдань - орфографічна й пунктуаційна грамотність, значеннєвий і композиційний аналіз тексту, язикові засоби виразності; фонетика, лексика, морфемика, словотвір, морфологія, синтаксис, граматична синонімія 7.

Текст і завдання до нього тиражуються для кожного учня. При тиражуванні необхідно зберігати розмір шрифту й інтервали 8.Робота виконується на стандартних аркушах А-4. Відповідь записується безпосередньо після завдання.

Пропущені букви й розділові знаки вставляються безпосередньо в надрукований текст 9. Словники й довідкову літературу використовувати не дозволяється 10.Кожне завдання оцінюється по системі «залік - незалік».

Завдання вважається зарахованим, якщо правильно виконано більше половини його (з 3 елементів - 2, з 4,5 - 3, з 6,7 - 4). Якщо завдання включає два елементи, для одержання заліку повинні бути виконані обоє. Завдання № 1 оцінюється двома балами: орфографічна грамотність і пунктуаційна грамотність. Для одержання заліку необхідно, щоб кількість орфографічних і кількість пунктуаційних помилок по роздільності не перевищувало чотирьох. Орфографічна й пунктуаційна грамотність ураховується по всій роботі.

Таким чином, учень за правильно виконану роботу одержує 8 (на підвищеному рівні - 9) заліків (балів). 11.При відсутності відповіді на питання на його місці що перевіряє ставиться прочерк 12.Вся робота в цілому оцінюється оцінкою за наступною схемою: Базовий уровеньповишенний рівень Оценкаколичество балловоценкаколичество балів 20 - 3 бали20 - 4 бали 34 - 5 балів33 - 6 балів 46 - 7 балів47 - 8 балів 58 балів59 балів 13.

Підміна питань не допускається 14. Відомості про підсумки виконання роботи на базовому й підвищеному рівні надати в окремі таблицях ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЩО ВЧИТЬСЯ 1. Відповідь записується безпосередньо після завдання. Пропущені букви й розділові знаки вставляються безпосередньо в надрукований текст. У тексті також розкриваються дужки. Текст і умови завдань не списуються 2. Відповіді записуються чітко, акуратно, розбірливим почерком.

Всі підкреслення й виділення в роботі робляться ручкою, а не олівцем 3. Словники й довідкову літературу використовувати не дозволяється 4. Підміна питань не допускається Крайова треннировочно-діагностична работа№1 по російській мові Прізвище, ім'я____________________ СОШ№_____г.

(р-на)______________________ клас 10 (П) _________________________2008г. Варіант № 1 (1)А що таке (по) вашому вообр..жение? (2) Якщо(би) ми відповіли що(нибудь) (в)роді того що це "сонце позову..тва" або його "свята святих" те ця відповідь завела(би) нас у такі заумні хащі що з них залишався(би) тільки один вихід втеча від свого соб..

седника. (3)Ця властивість людини користуючись запасом жизне(н,нн)их спостережень думок і чу..ств созд..вать (на)ряді з действит..

льностью вимишле(н,нн)ую життя. (4) Наст..ящая ж.. знь більшій і складна й людині н..коли (не)удасться довідатися її цілий.. кому й (в) всій розмаїтості.

(5) Так багато чого він і (не)може увид.. ть і пров..жити.(6) (На)приклад він (не)може пров..

нестися на багато років тому й бесід..вать із Гоголем бродячи по вулицях Рима. (7) Або дивитися з палуби на Тихий океан усея(н,нн)ий зірками. (8) Хоча(би) тому(що) ця людина н..коли в житті (не)бачив навіть моря.(9) А людина хоче знати й пров..

жити все. (10)И от вообр..жение дає йому те що (не)мож.. т дати действит..

льность.(11) Вообр..

жение заповнює порожнечі человеч..ской життя ( По К.Г. Паустовскому) 1. Уважно прочитайте текст. Вставте пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки.

Текст не списувати! 2. Визначите стиль (подстиль) тексту 3. Випишіть фразеологізм із речення № 2. 4.

Випишіть із 3-го речення дієприслівник. Зробіть його морфемний розбір 5. Серед речень 5-7 знайдіть ускладнене вставним словом. Укажіть номер речення й випишіть вставне слово 6. Знайдіть серед речень 4-6 складносурядне речення. Укажіть його номер, випишіть із нього граматичні основи 7.

Серед речень 8-10 знайдіть складнопідрядне з підрядним з'ясувальним. Укажіть його номер; випишіть із нього підрядний сполучник 8. В одним-двох реченнях сформулюйте головну думку тексту Крайова треннировочно-діагностична работа№1 по російській мові Прізвище, ім'я____________________ СОШ№_____г.

(р-на)______________________ клас 10 (П) _________________________2008г. Варіант № 2 (1)Хто може ро(з,з)черком пера (не) замислюючись прові..ти ре..кую границю між вообр..жением і думкою (2) Бути може її й немає цієї границь... (3) Вообр..жение созд..

ло закон ін..тяжения біном Ньютона сумну повість Тристана й Ізольди расщ..пление атома Золоту осінь Левитана радіо електрич..

ский світло принца Гамлета й теорію відносить.. льности. (4)Як человеч..ская думка без вообр..

жения бе(з,с)плодна так і вообр..жение бе(з,з)плодно без действит..льности.

(5) Є францу..ское вир..жение Великі думки виходять із сірий..

ца.(6) Сірий..це вообр.. жение й розум от те середовище де зар..ждается те що ми називаємо культурою (7)Але є одна вещ.. яку навіть наше могутній..е вообр..

жение (не)може пре..ставити. (8)Це й(з,з)чезновение вообр..жения й значить усього що їм визва(н, нн)про кжизни.

(9) Якщо й(з,з)чезнет вообр..жение те людина пров..стане бути людиною ( По К.Г. Паустовскому) 1.Уважно прочитайте текст. Вставте пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки.

Текст не списувати! 2. Визначите стиль (подстиль) тексту 3. З речення 1-3 випишіть стійке сполучення. 4.

Випишіть із 1 речення дієприслівник. Зробіть його морфемний розбір 5. Серед речень 1-3 знайдіть ускладнене вставним словом. Укажіть номер речення й випишіть вставне слово 6.Серед речень 1-4 знайдіть складносурядне. Укажіть його номер, випишіть граматичні основи речення 7. Серед речень 7-9 знайдіть складнопідрядне з підрядним умови.

Укажіть його номер; випишіть підрядний сполучник 8. В одним-двох реченнях сформулюйте головну думку тексту Крайова треннировочно-діагностична работа№1 по російській мові Прізвище, ім'я____________________ СОШ№_____г. (р-на)______________________ клас 10 _________________________2008г.

(1) Вообр.. жение основа(н, нн)про на памят.. а пам'ять на явищах действит..льности. (2)Запаси пам'яті не предст..

вляют із себе чого(те) хаотич..ского. (3)Є якийсь закон а(з,сс)оциаций або як називав його Ломоносов "закон совообр..жения" який весь цей хаос воспом..наний распр..

деляет у непр.. ривную последоват..льную ланцюг. (4)Цей ланцюг а(з,сс)оциаций дороговказна нитка у творчість.

(5)Багатство а(з,сс)оциаций говорить про багатство внутре(н,нн)його миру письменника создавш..го свій добуток. (6) При наличи.. цього багатства будь-яка думка й тема той(година) обр..стає живими рисами (7)Найпростіший приклад а(з,сс)оциации ін..

водить Ломоносов у своїй Риториці. (8) А(з,сс)оциация за словами Ломоносова «є щиросердечне дарування соед..нять різні речі у творчості».(9) Чи не так це (10) Кожний відповість (по) своєму ( По К. Г.

Паустовскому) 1.Уважно прочитайте текст. Вставте пропущені букви, розкрийте дужки й розставте відсутні розділові знаки. Текст не списувати! 2. Визначите стиль (подстиль) тексту 3.

Випишіть із 1-4 речень фразеологізм 4. Зробіть морфемний розбір виділеного жирним шрифтом слова. Укажіть спосіб його утворення . Випишіть із 6 речення всі займенники, укажіть їх розряди 6. Знайдіть серед 5-8 речень простої із вставними словами. Укажіть його номер, випишіть вставну конструкцію 7. Знайдіть серед речень 1-4 складнопідрядне з підрядним означальним.

Укажіть його номер; випишіть союзне слово. Крайова треннировочно-діагностична работа№1 по російській мові Прізвище, ім'я____________________ СОШ№_____г. (р-на)______________________ клас 10 _________________________2008г. Варіант №2. (1)Є міцні хв..

ральние джерела.(2) Коштує підлога..жити в таке джерело гілку або цвях що завгодно не встигнеш оком моргнути вони обр..стут множ..ством білих криста(л,лл)ов та ін..вратятся в подли(н,нн)ие произв..

дения позову(з,сс)тва. (3)Пр..

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector