СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

Мета
: дати учням уявлення про становлення і розвиток драматургії У давній українській літературі, основні її жанри; визначити зміст та ідейну спрямованість історичних п’єс: «Милість Божа» невідомого автора, «Володимир» Ф. Прокоповича, інтермедій; дати поняття про вертепну драму; розвивати уміння аналізувати, співставляти, виділяти головне; виховувати повагу до народних звичаїв і традицій, що уособлюють вселюдські, вічні цінності; пропагувати вертепні традиції у наш час. Тип уроку
: урок засвоєння нових знань. Теорія літератури
: шкільна драма, історична драма, інтермедія, вертеп, класицизм у давній українській літературі.

Обладнання
: підручник, хрестоматія з української літератури, фотографії із зображенням вертепу, опорні схеми «Становлення і розвиток драматургії ХVІ–ХVІІІ ст.», «Бароко в українській літературі», відеомагнітофон, комп’ютер. Міжпредметні зв’язки
: історія України, зарубіжна література. ХІД

УРОКУ
I.
Перевірка

Домашнього

Завдання
Обговорення письмових робіт учнів.

II.
Засвоєння

Учнями

Нового

Матеріалу
1. актуалізація опорних знань
1. Які літературні роди вам відомі?

Дайте загальну характеристику кожному із них. 2. Які драматичні твори вивчали? 3. Які особливості народної драми?

Наведіть приклади. 2. мотивація навчальної діяльності
Ознайомлення з планом уроку (за допомогою комп’ютера). 1. Становлення і розвиток давньої української драматургії. Основні її жанри. 2.

Історична драма («Милість Божа» невідомого автора, «Володимир» Ф. Прокоповича). Поняття класицизму.

3. Інтермедії соціального та побутового характеру. 4. Вертепна драма.

5. Значення давньоукраїнської драматургії для становлення і розвитку драматургії в новій українській літературі. Настанова до роботи: під час уроку учні роблять записи у зошити Або у вигляді тез, або конспектують. 3. лекція вчителя
«Становлення і розвиток давньої української драматургії. Основні її жанри» (супроводжується коментуванням опорної схеми (додаток до уроку), роботою над новими термінами) ІІІ

Визначення

Ідейно
-
Художнього

Змісту історичних

Драм

«Милість

Божа»

І

«Володимир»
1. словникова робота
(Уся словникова робота проводиться за допомогою комп’ютера.) Історична драма — драма, в якій відображено події історичного минулого. Персонажами її є переважно історичні особи.

У цих творах висвітлюються визначні етапи суспільного і державного життя. Герої діють у складних ситуаціях, які потребують високих моральних і громадянських якостей, прийняття ними рішень супроводжується переживаннями, роздумами, ваганнями.

Класицизм — напрям у європейській літературі і мистецтві ХVІІ — початку ХІХ ст., для якого характерна орієнтація на античне мистецтво. Його особливістю є раціоналізм (побудова мистецтва за законами розуму), що виявляється у прагненні до чіткості, ясності, продуманості твору, гармонії частин і цілого. У драматургії класицизму панувало правило трьох єдностей: єдність дії (послідовне розгортання однієї сюжетної лінії), єдність місця (незмінне місце дії), єдність часу (події відбуваються протягом однієї доби). Жанри поділялися на «високі» (трагедія, епопея, ода, в яких зображувалося державне життя, діяли монархи, полководці, міфологічні герої) і «низькі» (байка, комедія, сатира, де дійовими особами були персонажі з народу). В українській літературі класицизм не розвинувся.

Риси його виявляються в історичній драмі Ф. Прокопо-вича «Володимир».

2. робота над змістом драми «милість Божа» невідомого автора
1) Повідомлення учня. «Милість Божа» — вершина давньоукраїнської драматургії. Автор твору невідомий, але існує кілька припущень щодо авторства (Ф. Прокопович, Викладачі поетики і риторики Києво-Могилянської академії Іннокентій Нерунович або Ф. Трофимович). Драма написана до 80-річчя Визвольної війни 1648–1654 рр. 2) Бесіда з учнями.

• Про що розповідається у драмі? (Б. Хмельницький, прибувши на Запоріжжя, розповідає побратимам-козакам про наругу, що терпить народ від ляхів. П’єса вражає зображенням лиха, яке віками терпів український народ від визискувачів. Це і є темою твору) • Кого прославляє у своєму творі автор? Підберіть відповідні цитати із твору (Прославляється Б. Хмельницький за героїзм, готовність боронити Рідний край від чужоземців) • Чому Хмельницький оплакує козацьку славу минулих літ? • Розкрийте алегоричний образ України. Визначте провідну ідею твору.

(Віра в щасливе майбутнє України) • Які художні засоби використано у творі? 3. робота над змістом драми ф. прокоповича «володимир»
1) Бесіда з учнями. • З якої причини Ад насилає на землю Ярополка, щоб активізував жерців Курояда, Жеривола, Пияра? • Якими показані язичеські жерці і чому саме такими? • Чому Володимир почувається непевно, радиться зі своїми синами Глібом та Борисом, чи варто запроваджувати християнство? • Як ставляться жерці до руйнування капищ і запровадження християнства? • Для чого у трагікомедію автор уводить образ апостола Андрія Перво-званного?

• Визначте тему драми «Володимир» (зображення прийняття християнства князем Володимиром) та головну думку (захист і підтримка діянь князя Володимира, а через цю провідну ідею — проекція у час, коли твір був написаний: захист реформ Петра І в ім’я прогресу, освіти, культури). • Жанр твору визначений як трагікомедія. Чому?

• Знайдіть епітети, використані письменником у творі. З якою метою їх ужито? • Які риси класицизму має драма? 2) Доповнення вчителя. На думку вчених, у драмі наявні елементи не лише класицизму, а й бароко (звернення до схеми «Бароко в українській літературі»). Існує навіть припущення, що це бароковий класицизм. Твір має новаторський характер, адже його автор уперше звернувся до вітчизняної історії, висловив прогресивні для того часу ідеї.

Замість алегоричних образів на сторінках твору змальовані живі люди. Після появи «Володимира» драматичні твори почали будуватися за зразком його трагікомедії (пролог, 5 дій, епілог, хор). Твір обурив представників духовенства, бо вони тут були сатирично зображені (Ку-рояд, Жеривол, Пияр).

IV
.

Опрацювання

Матеріалу

Про

Інтермедії соціального

Та

Побутового

Характеру
1.
словникова робота
Інтермедія (від лат.— «проміжний», «середній») — комічна побутова сценка, яка виконувалася у перервах між діями драми на біблійну тему. Виникла в середньовічному театрі. Для інтермедії характерні мотиви народних анекдотів, казок, мова близька до народної.

Традиції продовжено у соціально-побутовій комедії. 2.
самостійна робота учнів з підручником
Опрацювання статті про інтермедії соціально-побутового характеру. 3.
інсценування уривку з інтермедії
Можна використати інтермедію Я. Гаватовича (хрестоматія «Джерела пружно б’ють»).

V
.

Опрацювання

Матеріалу

Про

Вертепну

Драму
1.
словникова робота
Вертепна драма (від старосл. «вертеп» — «печера») — п’єси, які ставилися в пересувному ляльковому театрі, поширеному в Україні ХVІІ– ХVІІІ ст. Їх створювали і виконували школярі, студенти, мандрівні дяки.

Вистава складалася з двох частин: різдвяна драма на євангельський сюжет про народження Ісуса Христа та побутові інтермедії з народного життя. 2.
демонстрація фотографій із зображенням вертепу
Коментар вчителя щодо розмірів вертепної скриньки, частин (поверхів), виготовлення ляльок-акторів, принципів постановки, руху ляльок тощо. 3.
показ уривків відеофільму «живого» вертепу «Цар ірод» у виконанні учнів школи
III.
Закріплення
1. Бесіда з учнями
• Яке значення мала давньоукраїнська драматургія? • Які жанри драматургії, на вашу думку, продовжували активно розвиватися, а які занепали?

(Прослідкуйте за схемою, яку опрацьовували.) IV.

Підсумок

Вивченого
1.
рефлексія
Створіть асоціативні ряди до понять «давня драматургія», «вертеп», «інтермедія», «классицизм», «історична драма» (на вибір). 2.
слово вчителя
Нова українська література активно використовувала окремі теми, трактовку образів, особливості поетики давньої української драматургії.

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector