Тема. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання («Найгарніша мама»)

Мета: поглибити знання учнів про вживання апострофа; учити правильної артикуляції слів, у яких пишемо апостроф; розширювати лексичний запас учнів і вдосконалювати вміння зв'язно висловлюватися; виховувати товариськість, чуйність і вдячне ставлення до своїх доброзичливців. Обладнання: зображення шпака на гілці; посібник І. Дівакової «Аудіювання на уроках читання у 2-4 класах» (2-е вид., перероб. — Тернопіль: Підручник і посібники, 2003. — С. 8-9). ХІД УРОКУ І. Організаційний Момент
Н

Актуалізація

Опорних

Знань

І

Мотивація

Навчання
1.

Хвилинка чистопису — Доберіть слова з цими буквосполученнями. (М'яч, м'ясо, сім'я. солов'ї, розіб'ю, б'ються) — Складіть із двома з них речення. 2.

Робота із загадкою (вправа 265) — Відгадайте загадку. — Запишіть слово Апостроф. Вимовте останній звук, підкресліть букву, назвіть її. III

Повідомлення

Теми

Й

Мети

Уроку
— На сьогоднішньому уроці пригадаємо, що ми знаємо про апост роф: як він пишеться, коли і чому вживається. Також будемо складати речення, щоб розвивати творчі здібності й мовленнєві навички. А ще в ході навчального аудіювання будемо вчитися сприймати й розуміти зміст тексту з одного прослуховування.

IV
.

Робота

Над

Вивченням

Нового

Матеріалу
1. Артикуляційне вправляння (вправа 266) — Прочитайте слова, чітко вимовляючи після апострофа на місці букв я, то, Є, ї По два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі]. — Зробіть висновок, після яких букв і перед якими ставиться апостроф.

— Порівняйте свій висновок із правилом на с. 112, запам'ятайте його.

2. Колективна робота (вправа 267) — Прочитайте і спишіть. Поясніть вживання апострофа у словах. — Усно складіть речення з поданими словосполученнями. — Складіть звукові моделі слів з апострофом.

Що ви помітили? — Прочитайте правило на с. 113 і запам'ятайте його. 3. Коментоване письмо (вправа 268) — Прочитайте слова. — Списуючи, поясніть, чому в одних словах перед буквами Я, ю, є, ї Ставиться апостроф, а в інших його немає. 4.

Фізкультхвилинка 5. Самостійна робота (вправа 269)
— Прочитайте і спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. — Назвіть однакові букви в словах Пір'я І Моря. Чи однакові звуки позначено цими буквами? Складіть звукові моделі цих слів. — Складіть два речення зі слова з апострофом (за вибором). V.

Закріплення вивченого матеріалу 1. Робота з текстом вірша (вправа 272)
— Прочитайте вірш. Який висновок ви зробили з прочитаного? — Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте? — Випишіть п'ять слів, правопис яких перевіряється за вивченими правилами. Поясніть написання вибраних слів.

2. Самостійна Робота (вправа 271)
— Прочитайте речення і спишіть, вставляючи пропущені букви та апостроф.

— Підкресліть головні слова у третьому реченні. Поставте питання від головних слів до інших слів у реченні. 3.
Відгадування загадок (вправа 270)
— Усно відгадайте загадки. — Поясніть вживання апострофа у словах. — Яке речення відповідає схемі?

VI. Підсумок уроку — Коли ставиться апостроф? Наведіть приклади. — Які звуки позначають букви, що стоять перед апострофом? — Послухайте уривок з вірша і постарайтесь якомога більше корисного з нього запам'ятати. ЗНАЙОМСТВО З АПОСТРОФОМ ...Запам'ятай: Я, ю, є, ї — Завжди супутники мої.

Атож! У кожному слівці Зі мною поруч букви ці, Лише вони за мною йдуть: Сім'я, пір'їна, в'ється, п'ють. Б, П, В, М, Ф — губні, Ці букви завжди при мені. Я після них люблю стояти: Б'є, п'ять, в'язати, верф'ю, м'ята. Й до Р прихильність маю я: Подвір'я, пір'ячко, бур' Літ. Звичайно, як потрібно їх Роздільно вимовляти, Інакше не потрібно там Апострофу стояти... В.

Бутрім — Отже, коли вживається апостроф? VII.

Домашнє завдання Правила нас. 112, 113, вправа 273

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент